ALN
logo ALN

A Asociación Liga Noroeste (ALN) é unha asociación que ten como fin a práctica e fomento do remo tradicional. É a encargada de organizar a Liga Galega de Traiñeiras (LGT), competición por excelencia de remo de banco fixo en Galicia.

Os inicios da competición datan do ano 2005, momento no que unha serie de clubs de remo deciden crear unha nova competición, que tivese unha organización interna propia e exclusiva. Nacía así a Liga Galega de Traiñeiras, co fin de poñer en valor o remo tradicional e achegar a todos a práctica deste deporte.

O ámbito de actuación abarca a meirande parte da costa galega e Castropol (Asturias). A competición desenvólvese durante os fins de semana da época estival, comprendendo os meses de xuño, xullo e agosto. O número de participantes varía cada ano segundo os clubs que cursen súa inscrición, o máximo histórico acadouse en 2020 coa participación de 31 equipos e máis de 650 deportistas.

Apartado en consonancia á Lei, que se coñece por “lei de transparencia”, publicada no BOE o 10 de decembro do 2013 baixo o seu artigo 1 “tiene por objeto ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias de su incumplimiento”.

Lei de aplicación a todas as institucións e administracións do Estado tamén, seguindo o seu o artigo 3.b) as disposicións do capítulo II do título I serán tamén aplicables a “las entidades privadas que perciban durante el periodo de un año ayudas o subvenciones públicas en una cantidad superior a 100.000 euros o cuando al menos el 40% del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros”.

Por todo o exposto anteriormente, e co fin de dar cumplimento ao recordatorio da Secretaría Xeral para o Deporte de dar cumprimento á esta Lei, a Asociación Liga Noroeste cumpre coas obrigas de información e transparencia requeridas publicando na súa web todos os apartados requeridos, manifestando así o seu exercicio de transparencia.

Normativa aplicable:

Lei 3/ /2012, do 2 de Abril, do Deporte de Galicia

Decreto 85/2014, de 3 de Xullo, que aproba o Regulamento do Rexistro de Entidades Deportivas de Galicia

Orde 8 de Setembro do 2010 de regulamento de procesos electorais

Resolución 8 de Setembro de 2009 da Secretaria Xeral para o Deporte pola que se ditan normas de bo goberno das Federacións Deportivas de Galicia